ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานปลอดภัย

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อสินค้า ตราสินค้า ชื่อเกษตรกร สถานที่ผลิต/โรงงาน เบอร์โทร วันที่หมดอายุ GAP วันคงเหลือ
กล้วย กล้วย นายณรงค์ กลิ่นถือศีล บ้านเลขที่ 108/1 หมู่.8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 093-6596078 16/03/2561 -873
เมล่อน เมล่อน นายประยงค์ วงษ์สกุล บ้านเลขที่ 34/2 หมู่.9 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 089-2061393 00/00/543
มะเขือเทศราชินี มะเขือเทศ นายวิรัตน์ ขำวงษ์ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 0895349220 21/08/2561 -715
กล้วยหอม กล้วยหอม นายไพโรจน์ สนสาขา บ้านเลขที่ 23/3 หมู่.6 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0898074391 19/02/2561 -898
ข้าว กข.43 ข้าว กข นายวิจิตร โพธิ์สีดา บ้านเลขที่ 111/1 หมู่.8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0864390446 29/05/2563 -68
ชมพู่ ชมพู่ นางสาวบังอร แซ่คู บ้านเลขที่ 47/6 หมู่.1 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 089-5479905 24/09/2562 -316
พืชผักผสมผสาน พืชผักผสมผสาน นางสาวบุษบา หลงสมบุญ บ้านเลขที่ 11/3 หมู่.8 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0814988592 07/02/2561 -910
มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหอม นายคำรพ น้อยนารถ บ้านเลขที่ 91/3 หมู่.7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0917753251 14/12/2561 -600
ฝรั่ง ฝรั่ง นายชัยศรี หลุนเลิศผล บ้านเลขที่ 26 หมู่.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 71370 0835583978 18/05/2562 -445
ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวไรซ์เบอรี่ นายชัยศรี หลุนเลิศผล บ้านเลขที่ 26 หมู่.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0835583978 21/01/2561 -927
พืชผักผสมผสาน พืชผักผสมผสาน นางลำพึง ศรีสาหร่าย บ้านเลขที่ 140/14 หมู่.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0939651459 31/01/2561 -917
กล้วยหอม กล้วยหอม นางสาวจงดี เศรษฐอำนวย บ้านเลขที่ 97/7 หมู่.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 31/01/2561 -917
ข้าว ข้าว นางปราณี สวัสดิ์แดง บ้านเลขที่ 58/2 หมู่.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0825665099 31/01/2561 -917
กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง นางแหม่ม แก้วไทรท้วม บ้านเลขที่ 42/5 หมู่.2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 31/01/2561 -917
ฝักข้าว ฝักข้าว นางขนิษฐา พินิจกุล บ้านเลขที่ 31/7 หมู่.3 ต. อ. จ.นครปฐม 73170 0819024516 31/01/2561 -917
ผักชีฝรั่ง ผักชีฝรั่ง นางสาวจำนงค์ อ่อนสัมพันธ์ บ้านเลขที่ 44/1 หมู่.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0833169439 01/02/2561 -916
พืชผักสวนครัว พืชผักสวนครัว นางสมทรง ม่วงพารา บ้านเลขที่ 44/3 หมู่.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0868339003 01/02/2561 -916
ข้าวไรซ์เบอรี่ หอมมะลิ 105 หอมนครชัยศรี ข้าวไรซ์เบอรี่ หอมมะลิ 105 หอมนครชัยศรี นางสาวธรวิกา ปานเจริญ บ้านเลขที่ 23 หมู่.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0906383330 01/02/2561 -916
พีชผัก พีชผัก นางประหยัด ปานเจริญ บ้านเลขที่ 37/1 หมู่.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0813035556 31/03/2561 -858
ข้าวอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ นายธวัชร กิตติปัญโยชัย บ้านเลขที่ 21 หมู่.4 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0922516514 21/01/2561 -927
ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาว นายปิดก ศรนุวัตร บ้านเลขที่ 30/2 หมู่.7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0954054966 23/11/2561 -621
ข้าวอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ นายณรงค์ กลิ่นถือศีล บ้านเลขที่ 108/1 หมู่.8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0936596078 21/01/2561 -927
กล้วยหอมทอง กล้วยหอมทอง นายณรงค์ กลิ่นถือศีล บ้านเลขที่ 108/1 หมู่.8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0936596078 16/03/2561 -873
มะม่วง มะม่วง นางนารี ป้อมงาน บ้านเลขที่ 4/2 หมู่.3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 090-9242262 23/11/2563 110
ส้มโอ ส้มโอ นายปฐม โพธิ์แดง บ้านเลขที่ 25 หมู่.8 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0892569644 20/03/2561 -869
มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหอม นายธวัชชัย ปัลวี บ้านเลขที่ 42 หมู่.3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0827260824 20/03/2561 -869
ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า คน้า มะเขือยาย ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า คน้า มะเขือยาย นางวลัย กลึงสวน บ้านเลขที่ 12/2 หมู่.4 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0811963522 21/03/2561 -868
ฝรั่ง ฝรั่ง นางชูศรี จรดล บ้านเลขที่ 69/1 หมู่.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0878189007 31/03/2561 -858
ฝรั่ง ฝรั่งกิมจู นางบุบผา แสงพิทักษ์ บ้านเลขที่ 70 หมู่.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0847178962 21/03/2561 -868
ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาว นายประยงค์ วงษ์สกุล บ้านเลขที่ 34/2 หมู่.9 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 089-2061393 24/12/2562 -225
ข้าว ข้าว นายศักดิ์ชัย คิมหันต์อำไพ บ้านเลขที่ 37 หมู่.9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 0650481090 29/05/2563 -68
ข้าว ข้าว นางพรสุดา มูลทองฟัก บ้านเลขที่ 39 หมู่.9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 0852910849 29/05/2563 -68
ผักสลัด ผักสลัด นายนพดล จรัสนรเศรษฐ์ บ้านเลขที่ 18/8 หมู่.2 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0846638844 26/01/2562 -557
เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน นายนิรัญ จันทร์ไทย บ้านเลขที่ 97/1 หมู่.3 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0627216779 31/03/2560 -1223
ฝรั่ง ฝรั่ง นางสาวขวัญเรือน เพ็ชรสีนวล บ้านเลขที่ 20/1 หมู่.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0925960827 22/03/2561 -867
ฝรั่ง ฝรั่ง นางสาวสมส่วน กลิ่นถนอม บ้านเลขที่ 42/6 หมู่.1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0810106974 22/03/2561 -867
ฝรั่ง ชมพู่ ฝรั่ง ชมพู่ นางสาวสมพร กลิ่นถนอม บ้านเลขที่ 42/7 หมู่.1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0868321132 22/03/2561 -867
ฝรั่ง ฝรั่ง นางลำเจียก แสงพิทักษ์ บ้านเลขที่ 70/1 หมู่.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0853206491 22/03/2561 -867
ชมพู่ ชมพู่ทับทิมจันทร์ นางพึงพิศ ภู่ทอง บ้านเลขที่ 59 หมู่.13 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0890059922 22/03/2561 -867
ฝรั่ง ฝรั่ง นางนารี ป้อมงาน บ้านเลขที่ 4/2 หมู่.3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 090-9242262 00/00/543
ฝรั่งกิมจู ฝรั่งกิมจู นายอำนาจ หลงสมบุญ บ้านเลขที่ 54/1 หมู่.7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 24/12/2561 -590
ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิ 105 นายไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย บ้านเลขที่ 31 หมู่.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0871690893 22/03/2561 -867
ข้าว ข้าว นางสาวกาญจนา เส็งเจริญ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่.9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 0989137796 29/05/2563 -68
โหระพา พริก สายบัว มะเขือ โหระพา พริก สายบัว มะเขือ นางอำพัน ลิ้มสกุล บ้านเลขที่ 38 หมู่.19 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 0988276987 30/01/2562 -553
ข้าว ข้าว นายประพันธ์ พิมพ์สุวรรณ บ้านเลขที่ 20/2 หมู่.9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 0873667640 29/05/2563 -68
ข้าว ข้าว นายพงษ์ศักดิ์ เส็งเจริญ บ้านเลขที่ 75 หมู่.9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 0833173065 29/05/2563 -68
ข้าว ข้าว นายไพรัช เส็งเจริญ บ้านเลขที่ 30/1 หมู่.9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 0819236282 29/05/2563 -68
ข้าว ไรซ์เบอรี่ ข้าว ไรซ์เบอรี่ นายสมบัติ เล็บครุฑ บ้านเลขที่ 64 หมู่.10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 0812571539 23/03/2561 -866
ข้าว ข้าว นายณรงค์ อรนันต์ บ้านเลขที่ 54 หมู่.9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 086-7580516 25/07/2563 -11
ลำไยอินทรีย์ ลำไยอินทรีย์ นายอลงกรณ์ ศุภเอม บ้านเลขที่ 34 หมู่.3 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0971230420 23/03/2561 -866
กุ้งขาว กุ้งขาว นายวสุทธิพงษ์ ฉลาดธัญกิจ บ้านเลขที่ 6/1 หมู่.22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 0857010399 17/09/2563 43
กุ้งทะเล กุ้งทะเล นางวิไลรัตน์ ฉลาดธัญกิจ บ้านเลขที่ 6 หมู่.22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 0857039418 23/03/2561 -866
กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามกราม นายรวบ ทองเย็น บ้านเลขที่ 133 หมู่.5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73180 0894156695 23/03/2561 -866
กุ้งทะเล กุ้งทะเล นางพาน สระทองแป้น บ้านเลขที่ 54 หมู่.1 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 29/08/2560 -1072
พืชผักสวนครัว พืชผักสวนครัว นางนงนุช อาภรณ์พิศาล บ้านเลขที่ 56 หมู่.1 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0867960270 23/02/2561 -894
ผักไฮโดรโพนิค ผักไฮโดรโพนิค นายสุรเดช แช่มสุวรรณ บ้านเลขที่ 44 หมู่.7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0843445509 24/10/2561 -651
ถั่วฝักยาว คน้า บวบ ถั่วฝักยาว คน้า บวบ นายชาตรี เกิดโค บ้านเลขที่ 9849 หมู่.6 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0806527895 31/03/2561 -858
ข้าวหอมนครชัยศรี ข้าวหอมนครชัยศรี นางสาวอรุณี พุทธรักษา บ้านเลขที่ 75 หมู่.6 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0816651374 31/03/2561 -858
มะม่วงห่าวมะนาวโห่ มะม่วงห่าวมะนาวโห่ นางปิยนุช พุทธปราณี บ้านเลขที่ 98 หมู่.6 ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0814558491 24/10/2562 -286
ผักไฮโดรโพนิค ผักไฮโดรโพนิค นางสาวสุวรรณ มังน้อย บ้านเลขที่ 54 หมู่.7 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0819423265 03/04/2561 -855
ข้าว ข้าว ปฐม บ้านเลขที่ 81 หมู่.3 ต. อ.กำแพงแสน จ. 73140 18/04/2561 -840
เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน นายพรชัย สระทองหน บ้านเลขที่ 69 หมู่.1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0819819045 31/03/2561 -858
ส้มโอ ส้มโอ นายอุบล การะเวก บ้านเลขที่ 31 หมู่.6 ต. อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 095-4896823 24/08/2563 19
ฝรั่ง ฝรั่ง นายสมพร ภู่ทอง บ้านเลขที่ 12/1 หมู่.2 ต. อ. จ. 73110 086-1741043 23/02/2562 -529
มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหอม นางนารี ป้อมงาน บ้านเลขที่ 4/2 หมู่.3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 090-9242262 00/00/543
มะเขือเทศ แม่ฉุย นายประยงค์ วงษ์สกุล บ้านเลขที่ 34/2 หมู่.9 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 089-2061393 24/12/2562 -225