สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล

 1. สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างร้อน จากสถิติ ณ. สถานีอากาศเกษตรกำแพงแสน กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 10 ปี โดยเฉลี่ยในปีหนึ่งๆมีฝนตกประมาณ 100 วัน และวัดปริมาณน้ำฝนได้ 807.6 มิลลิเมตร โดยฝนตกชุกมากในเดือนกันยายน – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนและแห้ง เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดของปีจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม

  จากสภาพที่ตั้ง ภูมิอากาศ และภูมิประเทศซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดจนสภาพอากาศที่ค่อนข้างเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ทำให้เอื้ออำนวยที่จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย องุ่น มะพร้าว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ชมพู่ มะม่วงและสวนกล้วยไม้ ส่วนอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงกันมากได้แก่ สุกร เป็ดไก่ ห่าน โค กระบือ เป็นต้นเพื่อป้อนเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันความเจริญทางภาคอุตสาหกรรมได้ขยายตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไปอีกในอนาตค

  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

  โครงการฯ กำแพงแสน มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ

  1. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 25 องศา

  2. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายนอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 30 องศา

  3. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 28 องศาปริมาณน้ำฝน 665 มม. ถึง 1,335 มม. ( เฉลี่ย 1,000 มม./ปี )

  สภาพการเกษตร

  โครงการฯ กำแพงแสน มีพื้นที่ทั้งหมด 316,000 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 284,300 ไร่ และเป็นพืชเพาะปลูก 252,800ไร่ สามารถทำการเพาะปลูกได้ 2 ฤดูกาล คือ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และฤดูฝน พืชที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ มี ข้าว อ้อย พืชไร่ พืชผัก ผลไม้ และบ่อปลา- กุ้ง


  สภาพการใช้น้ำชลประทาน

  โครงการฯ กำแพงแสน เป็นประเภททดน้ำและระบายน้ำ เป็นโครงการต่อเนื่องรับน้ำจากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) และคลอง 5 ซ้าย มีคลองส่งน้ำจำนวน 29 สาย ความยาว 258.737 กม. รับปริมาณน้ำได้สูงสุด 35 ลบ.ม./วินาที และคลองระบายน้ำจำนวน 38 สาย ระบบส่งน้ำส่วนใหญ่เป็นแบบ Gravity และมีบางส่วนส่งน้ำแบบ Conservation ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกติดแม่น้ำท่าจีน


  การพัฒนาโครงการชลประทานในอนาคต

  - การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  - แผนแม่บทการปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำต้นทุนและระบบชลประทาน

  - การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอื่น ๆ

  - แผนการพัฒนาระบบชลประทานระดับไร่นา

  - การอนุรักษ์การพัฒนาแหล่งน้ำและการใช้เทคโนโลยี ฟื้นฟูระบบนิเวศ

  - การป้องกันน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุน

  - การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

  - พัฒนาให้มีการใช้น้ำในระบบอย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งน้ำและคลองธรรมชาติ


  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตจังหวัดนครปฐม

  โครงการชลประทานนครปฐม ตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมชลประทาน มีหน้าที่เป็นผู้แทนของกรมชลประทานในจังหวัดนครปฐม รับผิดชอบในงานจัดสรรน้ำ งานระบายน้ำ และประสานกับโครงการชลประทานที่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่อยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม รวม 8 โครงการ คือ

  1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน
  2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
  3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
  4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน
  5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
  6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
  7. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล
  8. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน