การเมืองการปกครอง

จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 106 ตำบล และ 5,925 หมู่บ้าน เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลตำบล 14 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง

การแบ่งเขต ๖ อำเภอกับ ๑ กิ่งอำเภอ

  • อำเภอเมือง
  • อำเภอนครชัยศรี
  • อำเภอสามพราน
  • อำเภอบางเลน
  • อำเภอกำแพงแสน
  • อำเภอดอนตูม
  • กิ่งอำเภอพุทธมณฑล

ประชากร

ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 843,599 คน (ธันวาคม 2551 ) เป็นชาย 406,431คน เป็นหญิง 437,168 คน มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 389 คนต่อตารางกิโลเมตร