กลุ่มชุดดินภายในจังหวัดนครปฐม

ชุดดินกำแพงแสน (Kamphaeng Saen Series : Ks)

กลุ่มชุดดินที่ 33
การจำแนกดิน Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplustalfs.
วัตถุต้นกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บน สันดินริมน้ำ
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์
การระบายน้ำ ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลางถึงช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน สวนไม้ผล ไม้ยืนต้นหรือ ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ถั่ว หรือพืชผักต่างๆ
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อน (pH 8.0) ดินบนตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0) ดินล่างตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม พบเกล็ดแร่ไมก้าตลอดหน้าตัดของดินและมวลสารพวกปูนปะปนอยู่ในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0)
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ อาจจะขาดน้ำในช่วงฤดูเพาะปลูกซึ่งจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่ว ๆไป ถ้ามีการชลประทานหรือมีแหล่งน้ำเพียงพอ ดินนี้จะเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ควรปรับปรุงบำรุงรักษาดิน โดยการใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชให้กับดินและทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น
ชุดดินกำแพงแสน ที่สำรวจพบในพื้นที่มี 1 ประเภท ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ks-siclB : ชุดดินกำแพงแสน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 13,136.64 ไร่ หรือร้อยละ 67.30 ของพื้นที่โครงการ

ชุดดินลำสนธิ (Lam Sonthi series : Ls)

กลุ่มชุดดินที่ 31
การจำแนกดิน Fine, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs.
วัตถุต้นกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาบริเวณสันดินริมน้ำหรือเนินตะกอนรูปพัด
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยมีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์
การระบายน้ำ ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชผักต่างๆ
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างตอนบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว สีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวสีน้ำตาลถึงน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง และพบก้อนปูนทุติยภูมิปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0)
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ รากชอนไชได้ยาก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุงด้วยอินทรียวัตถุ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
ชุดดินสนธิ ที่สำรวจพบในพื้นที่มี 1 ประเภท ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ls-siclB : ชุดดินลำสนธิ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 2,929.24 ไร่ หรือร้อยละ 15.01 ของพื้นที่โครงการ หน่วยแผนที่ดิน Ls-siclA : ชุดดินลำสนธิ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และมีคันนา มีเนื้อที่ 17.87 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของพื้นที่โครงการ

ชุดดินนครปฐม (NakhonPathom series : Np)

กลุ่มชุดดินที่ 7
การจำแนกดิน Fine, mixed, active, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs.
วัตถุต้นกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนที่ราบตะกอนน้ำพาหรือตะพักลำน้ำ
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์
การระบายน้ำ ค่อนข้างเลวถึงเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำนา
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ดินบนตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลืองในดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินล่างตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวสีน้ำตาลปนเทาเข้มถึงน้ำตาลเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง และจะพบมวลก้อนกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ พบมวลก้อนกลมของปูนในดินล่างในระดับความลึก 80 ซม. จากผิวดินลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0)
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ มีน้ำท่วมขังในฤดูฝนนาน 3-4 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทำนา ควรมีระบบการชลประทานเข้าช่วย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม
ชุดดินนครปฐม ที่สำรวจพบในพื้นที่มี 1 ประเภท ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Np-siclA : ชุดดินนครปฐม มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 124.74 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของพื้นที่โครงการ

ชุดดินราชบุรี (Ratchaburi series : Rb)

กลุ่มชุดดินที่ 4
การจำแนกดิน Fine, mixed, active, nonacid isohyperthermic Vertic (Aeric) Endoaquepts.
วัตถุต้นกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่ในบริเวณที่ราบน้ำท่วม หรือที่ราบตะกอนน้ำพา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์
การระบายน้ำ ค่อนข้างเลวถึงเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำนา
ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งตลอด สีน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลแก่และสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทาเข้มหรือสีน้ำตาลเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง สีน้ำตาลและสีน้ำตาลปนเหลืองในดินชั้นล่าง อาจพบรอยถูไถและจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ดินล่างตอนล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง อาจพบเกล็ดแร่ไมก้า ก้อนเหล็ก และแมงกานีสสะสมตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0)
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ มีน้ำท่วมขังในฤดูฝนนาน 3-4 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกข้าว ควรปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นแก่พืชให้กับดิน และทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น
ชุดดินนครปฐม ที่สำรวจพบในพื้นที่มี 1 ประเภท ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Rb-siclA : ชุดดินราชบุรี มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 222.15 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของพื้นที่โครงการ